T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Görevleri


Görevleri

Genel Müdürlük görev alanları çerçevesinde, müze yapıları ve tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik, Bakanlıkça uygun görülen veya onaylanmış yatırım programında yer alan veya DÖSİMM vb. kaynaklar kullanılarak yapılacak işlerin, 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde veya 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan bakım, onarım, inşaat, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma, nakil, muhafaza ve değerlendirme işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini (proje hazırlama, yaklaşık maliyet hazırlama, ihale işlemleri, yapı denetim hizmetleri, geçici ve kesin kabul işlemleri vb.) yapmak ve yaptırmak.

Gerekli görmesi ve asli görevlerini aksatmaması kaydıyla, yol ve oturum giderleri ilgili idarelerce karşılanmak üzere diğer kurumlarca yapılacak işlerin ihaleleri ile hazırlık, uygulama, inceleme, gerçekleştirme, yürütme, yapı denetim vb. konularda teknik destek vermek,

Görev alanına giren illerde bulunan taşınmazların restorasyonlarına yönelik bilgi ve belgeleri (talep yazısı, mülkiyet durum belgeleri – tapu senedi, tahsis yazısı, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli kültür varlığı olduğuna dair Koruma Kurulu kararı, restorasyon projesinin uygun bulunduğuna dair Koruma Kurulu Kararı, güncel/renkli fotoğraf albümü vb.) ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak bir sonraki yılın yatırım programında yer alması muhtemel işlerle ilgili altlıkları oluşturmak ve her yılın Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletmek,

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeleri düzenli olarak Genel Müdürlüğe sunmak,

2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonuna ilişkin yapılan yardım ve bu taşınmazlara sağlanan kredilerle ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda koordineli olarak yürütmek,

14.07.2004 tarih ve 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kültür yatırımlarının ve girişimlerinin desteklenmesi ve kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara teknik destek vermek,

2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Bakanlıkça ödeneği katkı payından karşılanacak işlerin Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerini yürütmek,

4848 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan görevler çerçevesinde Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilen emirler doğrultusunda diğer görevleri gerçekleştirmek.

Giriş Sayfası